survival

Outdoor, survival en buitensport artikelen  

Winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
U heeft geen items in uw winkelwagen.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HARD2FIND (H2F)

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle schriftelijke of elektronische bestellingen van artikelen bij H2F zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.2 H2F is gerechtigd vanwege specifieke omstandigheden een bestelling te weigeren. Hiervan wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van een bestelling een bericht aan de klant gestuurd.

1.3 H2F behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

2. Prijzen

2.1 De prijzen vermeld in folders, brochures, tijdschriften, internetpagina, etc zijn in Euro’s inclusief BTW. Voor zendingen naar adressen buiten Nederland worden extra administratie- en verzendkosten in rekening gebracht.

De hoogte van deze administratie- en verzendkosten is zowel afhankelijk van het gewicht en formaat van het artikel als van het feit of het adres binnen of buiten Europa ligt.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en H2F behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Als verzendkosten gelden de standaardtarieven van Post.nl tenzij anders vermeld.


3. Betaling

3.1 De klant kan voor de betaling een keus maken uit ,in ieder geval, de volgende betaalwijzen:

-betaling via giro- of bankoverschrijving

-creditcard-betaling (tot een maximum van 500 euro) via Paypal

-betaling via iDEAL

Overige eventuele betalingsmogelijkheden worden op de winkelsite van H2F aangegeven.

3.2 De bestelling wordt vervolgens uitgevoerd zodra de betaling door H2F is ontvangen.

Met andere woorden, slechts bij vooruitbetaling worden artikelen door H2F geleverd.

 

4. Levering

4.1 H2F is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.

4.2 Levering geschiedt via Post.nl aan het door de klant opgegeven adres.

4.3 H2F is verantwoordelijk voor een goede aflevering van het product.

Het risico ter zake van de producten gaat op moment van levering op de klant over.

4.4 De levertijd in Nederland is in de regel binnen vijf werkdagen na bestelling. De levertijd varieert echter tussen vier en tien werkdagen, mede afhankelijk van de snelheid van de verschillende betalingsmogelijkheden.

4.5 Voor levering aan landen binnen Europa wordt een extra levertijd van circa 5 (vijf) werkdagen gehanteerd. Voor landen buiten Europa geldt een extra levertijd van circa 10 (tien) werkdagen.

4.6 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

 

5. Reclame

5.1 Zodra het artikel door de klant is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Het artikel kan, indien dit niet het geval is, binnen zeven werkdagen kosteloos retour gezonden worden aan H2F. U krijgt van H2F een nieuw exemplaar toegezonden.

5.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan H2F te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. H2F zal de prijs van het artikel exclusief de administratie- en verzendkosten retourneren op de opgegeven bankrekening.

 

Uitgezonderd zijn artikelen die speciaal voor de klant zijn gemaakt, besteld of ingekocht.

6. Eigendom

6.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door H2F geleverde artikel berusten, te respecteren.

6.2 De door H2F geleverde artikelen zijn bestemd voor privégebruik.

 

7. Diversen

Wanneer H2F gedurende enige tijd de bepalingen uit de algemene verkoopvoorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft H2F ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat H2F gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan H2F kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rotterdam november 2011